X

Uitbouwen van de inzet en functie consulent euthanasie

De consulent euthanasie, in de huidige vorm en ook met een verder uitgebreid takenpakket, en de scholing blijven in 2018 speerpunten, waarbij het resultaat op langere termijn verwacht wordt. We onderzoeken mogelijkheden om de functie van de consulent euthanasie verder te ontwikkelen. Gedacht kan worden aan nog meer praktische ondersteuning van de behandelend arts, door bijvoorbeeld een deel van het werk voor een euthanasieverzoek uit handen te nemen.

We willen in 2018 het aantal trajecten van de consulent, waarbij in ieder afzonderlijk geval een arts ondersteund werd bij het euthanasieverzoek dat hij/zij in de praktijk gekregen heeft, ten opzichte van 2017 tenminste verdubbelen tot 240.

We zullen meer consulenten nodig hebben om deze ambitie waar te kunnen maken. Bij de werving van deze verpleegkundigen houden we vast aan de eis dat consulenten ruime ervaring binnen de ambulante teams van de Levenseindekliniek moeten hebben opgedaan.

Om de naamsbekendheid van de consulent euthanasie verder te bevorderen, voeren we een promotiecampagne. Deze campagne combineren we daar waar mogelijk met de campagne voor de werving van artsen en verpleegkundigen.