X

Planning en control cyclus

De planning en control cyclus binnen de Levenseindekliniek begint met het bepalen van het beleid van de komende periode. Deze beleidskeuzes leiden tot een begroting die wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Maandelijks wordt er gerapporteerd over zowel inhoudelijke als financiële zaken. Waar nodig leidt dit tot het aanpassen van het beleid.

De jaarrekening en het jaarverslag zijn het eindpunt van de cyclus. Hierin legt de Levenseindekliniek verantwoording af over het gevoerde beleid. Namens de Raad van Toezicht controleert de accountant de jaarstukken. De accountantscontrole is vanaf 2017 opgesplitst in een interim controle, waarin de administratieve processen bekeken worden, en de controle van de jaarrekening.