X

Heeft het ambulante team het onderzoek naar de euthanasiewens van de patiënt positief afgerond en is het team bereid het verzoek uit te voeren, dan wordt de casus binnen de Levenseindekliniek besproken in het multidisciplinair overleg. Aan deze telefonische conferentie nemen verschillende teams deel. Zij bespreken de diverse casus, stellen vragen, maken opmerkingen of doen suggesties. Ook het meldingsformulier voor de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie komt aan de orde. Dit overleg draagt bij aan een zorgvuldige beoordeling van het euthanasieverzoek en de zorgvuldigheidscriteria en aan goede dossiervorming. Voor complexe casuïstiek vindt een apart multidisciplinair overleg plaats met collega’s met specifieke kennis. Als een team behoefte heeft aan ruggespraak, als een casus vastloopt, of als er vragen zijn over het vervolg kan eveneens een multidisciplinair overleg plaatsvinden.